Notice d'enregistrement

Singing of the Tai Yo song "Tả Bờ"

Chanson "Tả Bờ"

Hát bài hát tiếng Thái Do "Gọi bướm"

Michaud, Alexis (depositor, researcher) ;
Vi Khăm Mun (speaker) ;
Centre national de la recherche scientifique (sponsor)

(création: 2014-01-06; mise à disposition: 2015-08-20; archivage: 2015-09-07T11:14:46+02:00; dernière modification de la notice: 2020-05-26)

Position dans le plan de classement
Editeur(s):
Description(s):
Hát bài hát tiếng Thái Do "Gọi bướm". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Singing of the Tai Yo song "Tả Bờ". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Type(s):
Type(s) linguistique:
primary_text
Type(s) de discours:
singing
Sujet(s):
Langue(s) objet d'étude:
(code ISO-639: tyj )
Mots-clés: Tai Yo
Langue(s):
(code ISO-639: tyj )
Tai Yo
Format(s):
born digital
Droits:
Librement accessible
Copyright (c) Michaud, Alexis
Identifiant(s):
ark:/87895/1.17-513049
doi:10.24397/PANGLOSS-0004759
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-6286bdd3-8d04-3928-81ea-2d8ea2e6782f
hdl:10670/1.iizhx7
[fr] Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING3_SOUND
Pour citer la ressource:http://purl.org/poi/crdo.vjf.cnrs.fr/cocoon-6286bdd3-8d04-3928-81ea-2d8ea2e6782f