Notice d'enregistrement

Singing of the Tai Yo song "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa"

Hát bài hát tiếng Thái Do "Gửi anh bộ đội Trường Sa"

Chanson "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa"

(depositor, researcher) ;
(speaker) ;
(sponsor)

(création: 2014-01-06; mise à disposition: 2015-08-20; archivage: 2015-09-07T11:14:09+02:00; dernière modification de la notice: 2020-11-28)

Position dans le plan de classement
Editeur(s):
Description(s):
Hát bài hát tiếng Thái Do "Gửi anh bộ đội Trường Sa". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Singing of the Tai Yo song "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Type(s):
Types linguistiques:
Types de discours:
Sujet(s):
Langues objet d'étude:
(code ISO-639: tyj )
Mots-clés:
Langue(s):
Tai Yo
(code ISO-639: tyj )
Format(s):
born digital
Droits:
Librement accessible
Copyright (c) Michaud, Alexis
Identifiant(s):
doi:10.24397/PANGLOSS-0004760
doi:10.34847/cocoon.58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce
ark:/87895/1.17-513047
hdl:10670/1.f8h1xz
[fr] Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING1_SOUND
Pour citer la ressource:DOIhttps://doi.org/10.34847/cocoon.58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce