Notice d'enregistrement

Vocabulary list for the Tai Yo dialect in Tuong Duong, part 2 of 5

Vocabulaire tai yo de Tuong Duong, partie 2 sur 5

Vốn từ vựng phương ngữ tiếng Thái Do ở Tương Dương, phần 2/5

(depositor, researcher) ;
(speaker) ;
(sponsor)

(création: 2014-01-06; mise à disposition: 2015-08-20; archivage: 2015-09-07T11:16:15+02:00; dernière modification de la notice: 2020-11-28)

Position dans le plan de classement
Editeur(s):
Description(s):
Đây là tệp tin ghi âm các mục đã được lựa chọn trước trong bảng từ do EFEO-SOAS-CNRS biên soạn phục vụ cho việc điều tra điền dã ngôn ngữ ở Đông Nam Á. Mục đích của công việc ghi âm này không phải là để nghiên cứu toàn bộ vốn từ của một ngôn ngữ, mà chỉ là mẫu đại diện cho âm thanh của ngôn ngữ đó. Bản dịch vốn từ tiếng Tai Yo được cộng tác viên viết trên bản sao của bảng từ điều tra, sau đó mới đọc. Các mục trong tài liệu này thuộc UID từ 364 đến 570.
This is a recording of selected items from the EFEO-SOAS-CNRS word list for linguistic fieldwork in Southeast Asia. The purpose of this work was not to study the entire vocabulary of the language, but to make a recording of a representative sample of the sounds of the language. The Tai Yo translation was written by the consultant on a paper copy of the word list (using a romanization system that he devised on the base of Vietnamese orthography), then read. This document concerns items carrying UID 364 to 570.
Type(s):
Types linguistiques:
Types de discours:
Sujet(s):
Langues objet d'étude:
(code ISO-639: tyj )
Mots-clés:
Langue(s):
Tai Yo
(code ISO-639: tyj )
(code ISO-639: vie )
Format(s):
born digital
Droits:
Librement accessible
Copyright (c) Michaud, Alexis
Identifiant(s):
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-e6927e5c-f851-3898-82d6-5a8942b19fde
[fr] Ancienne cote: crdo-TYJ_VOCABULARY2_SOUND
doi:10.24397/PANGLOSS-0004774
doi:10.34847/cocoon.e6927e5c-f851-3898-82d6-5a8942b19fde
hdl:10670/1.3nny8f
ark:/87895/1.17-513056
Pour citer la ressource:DOIhttps://doi.org/10.34847/cocoon.e6927e5c-f851-3898-82d6-5a8942b19fde