Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the commune of Tan Hoa [specific village unknown], part 3 of 3

Vốn từ tiếng Nguồn của thổ ngữ xã Tân Hóa [không rõ đơn vị hành chính nhỏ hơn], thuộc phương ngữ Quảng Bình, phần 3/3

(depositor, researcher) ;
(speaker) ;
(speaker) ;
(speaker) ;
(sponsor)

(mise à disposition: 2015-07-29; archivage: 2015-09-04T15:53:22+02:00; dernière modification de la notice: 2020-11-28)

Position dans le plan de classement
 • Collection Pangloss
  • Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the commune of Tan Hoa [specific village unknown], part 3 of 3
  Editeur(s):
  Description(s):
  Từ vựng tiếng Mường, từ mục từ 2059 đến mục từ 2892 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 350.2 đến 469a theo kí hiệu của Ferlus]. Cuộc điều tra được dẫn dắt chủ yếu bằng tiếng Việt
  Mường vocabulary, from word item 2059 to word item 2892, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 350.2 to 469a following Ferlus's numbering]
  Type(s):
  Types linguistiques:
  Sujet(s):
  Langues objet d'étude:
  (code ISO-639: mtq )
  Mots-clés:
  ;
  Langue(s):
  (code ISO-639: vie )
  (code ISO-639: mtq )
  Nguồn
  Format(s):
  Compact analog audio tape
  Droits:
  Librement accessible
  Copyright (c) Ferlus, Michel
  Identifiant(s):
  doi:10.34847/cocoon.15ca6cdd-8d09-39dc-917e-f77a0e8450db
  doi:10.24397/PANGLOSS-0001702
  [fr] Ancienne cote: crdo-MTQ_TANHOA_VOC3_SOUND
  oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-15ca6cdd-8d09-39dc-917e-f77a0e8450db
  ark:/87895/1.17-512825
  Pour citer la ressource:DOIhttps://doi.org/10.34847/cocoon.15ca6cdd-8d09-39dc-917e-f77a0e8450db