Notice d'enregistrement

Singing of the Tai Yo song "Quam xở phóng lầu"

Chanson "Quam xở phóng lầu"

Hát bài hát tiếng Thái Do "Làm trọng tài uống rượu cần"

(depositor, researcher) ;
(speaker) ;
(sponsor)

(création: 2014-01-06; mise à disposition: 2015-08-20; archivage: 2015-09-07T11:15:44+02:00; dernière modification de la notice: 2020-11-28)

Position dans le plan de classement
Editeur(s):
Description(s):
Hát bài hát tiếng Thái Do "Làm trọng tài uống rượu cần". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Singing of the Tai Yo song "Quam xở phóng lầu". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Type(s):
Types linguistiques:
Types de discours:
Sujet(s):
Langues objet d'étude:
(code ISO-639: tyj )
Mots-clés:
Langue(s):
(code ISO-639: tyj )
Tai Yo
Format(s):
born digital
Droits:
Librement accessible
Copyright (c) Michaud, Alexis
Identifiant(s):
ark:/87895/1.17-513053
hdl:10670/1.y3e7bz
doi:10.24397/PANGLOSS-0004761
doi:10.34847/cocoon.2e3718c7-277b-3bc8-8a67-3cbddabc4255
[fr] Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING7_SOUND
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-2e3718c7-277b-3bc8-8a67-3cbddabc4255
Pour citer la ressource:DOIhttps://doi.org/10.34847/cocoon.2e3718c7-277b-3bc8-8a67-3cbddabc4255