Notice d'enregistrement

Reading of the Tai Yo manuscript "Ỗng Cu pa chụt hảy"

Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Ông Cu đi đốt rẫy"

Reading of the Tai Yo manuscript "Ỗng Cu pa chụt hảy"

(depositor, researcher) ;
(speaker) ;
(sponsor)

(création: 2014-01-06; mise à disposition: 2015-08-20; archivage: 2015-09-07T11:13:49+02:00; dernière modification de la notice: 2020-11-28)

Position dans le plan de classement
Editeur(s):
Description(s):
Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Ông Cu đi đốt rẫy". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Reading of the Tai Yo manuscript "Ỗng Cu pa chụt hảy". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Type(s):
Types linguistiques:
Types de discours:
Sujet(s):
Langues objet d'étude:
(code ISO-639: tyj )
Mots-clés:
Langue(s):
Tai Yo
(code ISO-639: tyj )
Format(s):
born digital
Droits:
Librement accessible
Copyright (c) Michaud, Alexis
Identifiant(s):
doi:10.24397/PANGLOSS-0004752
doi:10.34847/cocoon.34d27309-1b9f-3ee4-b21d-5d39d277e78c
ark:/87895/1.17-513046
[fr] Ancienne cote: crdo-TYJ_NARRATIVE3_SOUND
hdl:10670/1.t5fh4i
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-34d27309-1b9f-3ee4-b21d-5d39d277e78c
Pour citer la ressource:DOIhttps://doi.org/10.34847/cocoon.34d27309-1b9f-3ee4-b21d-5d39d277e78c