Notice d'enregistrement

Singing of the Tai Yo song "Khó nẵm phã"

Hát bài hát tiếng Thái Do "Cầu mưa"

Chanson "Khó nẵm phã"

Michaud, Alexis (depositor, researcher) ;
Vi Khăm Mun (speaker) ;
Centre national de la recherche scientifique (sponsor)

(création: 2014-01-06; mise à disposition: 2015-08-20; archivage: 2015-09-07T11:15:10+02:00; dernière modification de la notice: 2019-02-01)

Editeur(s):
Description(s):
Hát bài hát tiếng Thái Do "Cầu mưa" ("Xin nước trời"). Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Singing of the Tai Yo song "Khó nẵm phã". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Type(s):
Type(s) linguistique:
primary_text
Type(s) de discours:
singing
Sujet(s):
Langue(s) objet d'étude:
Tai Do (code ISO-639: tyj )
Mots-clés: Tai Yo
Langue(s):
Tai Do (code ISO-639: tyj )
Tai Yo
Format(s):
born digital
Droits:
Freely available for non-commercial use
Copyright (c) Michaud, Alexis
Identifiant(s):
hdl:10670/1.hpy614
doi:10.24397/PANGLOSS-0004757
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-62860d68-ecdf-39bf-ad6d-239265da047e
[fr] Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING4_SOUND
ark:/87895/1.17-513050
Pour citer la ressource:http://purl.org/poi/crdo.vjf.cnrs.fr/cocoon-62860d68-ecdf-39bf-ad6d-239265da047e