Notice d'enregistrement

Singing of the Tai Yo song "Ản lai đồng"

Chanson "Ản lai đồng"

Hát bài hát tiếng Thái Do "Đọc hoa văn cái nia"

(depositor, researcher) ;
(speaker) ;
(sponsor)

(création: 2014-01-06; mise à disposition: 2015-08-20; archivage: 2015-09-07T11:15:29+02:00; dernière modification de la notice: 2020-11-28)

Position dans le plan de classement
Editeur(s):
Description(s):
Hát bài hát tiếng Thái Do "Đọc hoa văn cái nia". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Singing of the Tai Yo song "Ản lai đồng". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Type(s):
Types linguistiques:
Types de discours:
Sujet(s):
Langues objet d'étude:
(code ISO-639: tyj )
Mots-clés:
Langue(s):
(code ISO-639: tyj )
Tai Yo
Format(s):
born digital
Droits:
Librement accessible
Copyright (c) Michaud, Alexis
Identifiant(s):
doi:10.34847/cocoon.7e23b62c-0649-3e08-ae9d-73b905697361
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-7e23b62c-0649-3e08-ae9d-73b905697361
[fr] Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING6_SOUND
ark:/87895/1.17-513052
doi:10.24397/PANGLOSS-0004758
hdl:10670/1.xvg38s
Pour citer la ressource:DOIhttps://doi.org/10.34847/cocoon.7e23b62c-0649-3e08-ae9d-73b905697361