Singing of the Tai Yo song "Bọc lực ná lau học hiên"

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-036baa1d-a016-37bd-8239-ad9bb72add36 an entity of type: ProvidedCHO

Hát bài hát tiếng Thái Do "Bảo ban con cháu học hành". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Singing of the Tai Yo song "Bọc lực ná lau học hiên". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
dcterms:W3CDTF 2014-01-06 
Freely accessible 
Hát bài hát tiếng Thái Do "Bảo ban con cháu học hành" 
Chanson "Bọc lực ná lau học hiên" 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
"Singing of the Tai Yo song "Bọc lực ná lau học hiên"" 2014. Tai Yo. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-07T11:14:30+02:00 
born digital 
ark:/87895/1.17-513048 
hdl:10670/1.rkda6s 
Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING2_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-036baa1d-a016-37bd-8239-ad9bb72add36 
doi:10.24397/PANGLOSS-0004756 
doi:10.34847/cocoon.036baa1d-a016-37bd-8239-ad9bb72add36 
Tai Yo 
Copyright (c) Michaud, Alexis 
Tai Yo 
Singing of the Tai Yo song "Bọc lực ná lau học hiên" 

data from the linked data cloud