Vocabulary of the Cao Lao Hạ dialect of Vietnamese, a 'heterodox' dialect of Quảng Bình; part 2 of 2

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-073370cc-2368-3173-9193-c18b9b5e90bc an entity of type: ProvidedCHO

Vocabulary of the Cao Lao Hạ dialect of Vietnamese, a 'heterodox' dialect of Quảng Bình; part 2 of 2; từ mục từ 1272 đến mục từ 2896 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 212a đến 471a theo kí hiệu của Ferlus]
Vốn từ phương ngữ Cao Lao Hạ, một trong những phương ngữ 'phi chính thống' của tiếng Việt; phần 2/2; từ mục từ 1272 đến mục từ 2896 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 212a đến 471a theo kí hiệu của Ferlus]
dcterms:W3CDTF 1996-03-24 
Freely accessible 
Vocabulaire de Cao Lao Hạ, partie 2/2 
Vốn từ phương ngữ Cao Lao Hạ, một trong những phương ngữ 'phi chính thống' của tiếng Việt; phần 2/2 
dcterms:W3CDTF 2015-11-05 
"Vocabulary of the Cao Lao Hạ dialect of Vietnamese, a 'heterodox' dialect of Quảng Bình; part 2 of 2" 1996. Cao Lao Hạ dialect; Vietnamese; Vietnamese. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Trần, Trí Dõi (researcher); Lê Chiêu Sâm (speaker); Le, Chieu-Sam (speaker); Le, Chieu-Sam (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Ferlus, Michel (transcriber); Trần, Trí Dõi (translator). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-12-01T16:57:28+01:00 
Compact analog audio tape 
ark:/87895/1.17-552399 
hdl:10670/1.f7oon6 
Ancienne cote: crdo-VIE_CAOLAOHA2_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-073370cc-2368-3173-9193-c18b9b5e90bc 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001960 
French 
Vietnamese 
Cao Lao Hạ dialect 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Vietnamese 
Cao Lao Hạ dialect 
Vocabulary of the Cao Lao Hạ dialect of Vietnamese, a 'heterodox' dialect of Quảng Bình; part 2 of 2 

data from the linked data cloud