Tày Poọng vocabulary, part 2 of 4

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-1496baa0-901e-4d3a-b9da-038722604918 an entity of type: ProvidedCHO

Vốn từ vựng tiếng Tày Poọng, phần 2/4; từ mục từ 794 đến mục từ 1506 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 124.1a đến 239.6a theo kí hiệu của Ferlus]
Tày Poọng vocabulary, part 2 of 4; from word item 794 to word item 1506, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 124.1a to 239.6a following Ferlus's numbering]
dcterms:W3CDTF 1992-04 
Freely accessible 
dcterms:W3CDTF 2019-02-27 
"Tày Poọng vocabulary, part 2 of 4" 1992. Tày Poọng. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Trần, Trí Dõi (researcher); Vi Văn Thạo (vi) (speaker); Vi, Van-Thao (en) (speaker); Vi, Van-Thao (fr) (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2019-04-09T16:47:05+02:00 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-1496baa0-901e-4d3a-b9da-038722604918 
doi:10.24397/pangloss-0005449 
ark:/87895/1.17-1015741 
hdl:10670/1.4eso6x 
Vietnamese 
Tày Poọng 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Tày Poọng 
Tày Poọng vocabulary, part 2 of 4 

data from the linked data cloud