Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the commune of Tan Hoa [specific village unknown], part 2 of 3

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-19667482-8e9b-3656-8c84-30ca954c4ea6 an entity of type: ProvidedCHO

Mường vocabulary, from word item 1066 to word item 2065, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 176.4 to 351.2 following Ferlus's numbering]
Từ vựng tiếng Mường, từ mục từ 1066 đến mục từ 2065 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 176.4 đến 351.2 theo kí hiệu của Ferlus]. Cuộc điều tra được dẫn dắt chủ yếu bằng tiếng Việt
Freely accessible 
Vốn từ tiếng Nguồn của thổ ngữ xã Tân Hóa [không rõ đơn vị hành chính nhỏ hơn], thuộc phương ngữ Quảng Bình, phần 2/3 
dcterms:W3CDTF 2015-07-29 
"Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the commune of Tan Hoa [specific village unknown], part 2 of 3" Nguồn; Mường. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Không biết (speaker); unknown (speaker); inconnu (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-04T15:52:59+02:00 
Compact analog audio tape 
ark:/87895/1.17-512824 
hdl:10670/1.gak6xg 
Ancienne cote: crdo-MTQ_TANHOA_VOC2_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-19667482-8e9b-3656-8c84-30ca954c4ea6 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001700 
doi:10.34847/cocoon.19667482-8e9b-3656-8c84-30ca954c4ea6 
Vietnamese 
Nguồn 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Mường  Nguồn 
Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the commune of Tan Hoa [specific village unknown], part 2 of 3 

data from the linked data cloud