Vocabulary list for Lang Lo dialect of the Tho language in Nghia Dan, part 2 of 3

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-2bea50fc-55ca-3bbf-adcf-f40c8a5f287f an entity of type: ProvidedCHO

Vocabulary list for Lang Lo dialect of the Tho language in Nghia Dan, from word item 1097 to word item 1931, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 177 to 311 following Ferlus's numbering]
Từ vựng thổ ngữ tiếng Thổ ở Làng Lỡ, huyện Nghĩa Đàn; từ mục từ 1097 đến mục từ 1931 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 177 đến 311 theo kí hiệu của Ferlus]
dcterms:W3CDTF 2000-12-04 
Freely accessible 
Vốn từ vựng thổ ngữ tiếng Thổ ở Làng Lỡ, Nghĩa Đàn, phần 2/3 
Vocabulaire thổ de Làng Lỡ, partie 2/3 
dcterms:W3CDTF 2015-11-05 
"Vocabulary list for Lang Lo dialect of the Tho language in Nghia Dan, part 2 of 3" 2000. Thổ. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Trần, Trí Dõi (researcher); Phạm Đức Chương (speaker); Pham, Duc-Chuong (speaker); Pham, Duc-Chuong (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Ferlus, Michel (transcriber); Đào, Thị Hồng Nhung (annotator); Trần, Trí Dõi (translator). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-12-01T16:55:31+01:00 
Compact analog audio tape 
ark:/87895/1.17-552396 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-2bea50fc-55ca-3bbf-adcf-f40c8a5f287f 
Ancienne cote: crdo-TOU_LANG_LO_THO_VOC2_SOUND 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001955 
doi:10.34847/cocoon.2bea50fc-55ca-3bbf-adcf-f40c8a5f287f 
French 
Vietnamese 
Thổ 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Thổ 
Vocabulary list for Lang Lo dialect of the Tho language in Nghia Dan, part 2 of 3 

data from the linked data cloud