Singing of the Tai Yo song "Quam xở phóng lầu"

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-2e3718c7-277b-3bc8-8a67-3cbddabc4255 an entity of type: ProvidedCHO

Singing of the Tai Yo song "Quam xở phóng lầu". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Hát bài hát tiếng Thái Do "Làm trọng tài uống rượu cần". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
dcterms:W3CDTF 2014-01-06 
Freely available for non-commercial use 
Chanson "Quam xở phóng lầu" 
Hát bài hát tiếng Thái Do "Làm trọng tài uống rượu cần" 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
2014. Tai Yo. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-07T11:15:44+02:00 
born digital 
ark:/87895/1.17-513053 
hdl:10670/1.y3e7bz 
Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING7_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-2e3718c7-277b-3bc8-8a67-3cbddabc4255 
doi:10.24397/PANGLOSS-0004761 
Tai Yo 
Copyright (c) Michaud, Alexis 
Tai Yo 
Singing of the Tai Yo song "Quam xở phóng lầu" 

data from the linked data cloud