Vocabulary list for Lang Lo dialect of the Tho language in Nghia Dan, part 1 of 3

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-334f7022-03c1-3673-8414-c651644fdb19 an entity of type: ProvidedCHO

Từ vựng thổ ngữ tiếng Thổ ở Làng Lỡ, huyện Nghĩa Đàn; từ mục từ 1 đến mục từ 1073 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 1 đến 176.6 theo kí hiệu của Ferlus]
Vocabulary list for Lang Lo dialect of the Tho language in Nghia Dan, from word item 1 to word item 1073, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 1 to 176.6 following Ferlus's numbering]
dcterms:W3CDTF 2000-12-04 
Freely available for non-commercial use 
Vốn từ vựng thổ ngữ tiếng Thổ ở Làng Lỡ, Nghĩa Đàn, phần 1/3 
Vocabulaire thổ de Làng Lỡ, partie 1/3 
dcterms:W3CDTF 2015-11-05 
2000. Thổ. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Trần, Trí Dõi (researcher); Phạm Đức Chương (speaker); Pham, Duc-Chuong (speaker); Pham, Duc-Chuong (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Ferlus, Michel (transcriber); Đào, Thị Hồng Nhung (annotator); Trần, Trí Dõi (translator). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-12-01T16:55:14+01:00 
Compact analog audio tape 
ark:/87895/1.17-552395 
hdl:10670/1.9dicaf 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-334f7022-03c1-3673-8414-c651644fdb19 
Ancienne cote: crdo-TOU_LANG_LO_THO_VOC1_SOUND 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001953 
French 
Vietnamese 
Thổ 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Thổ 
Vocabulary list for Lang Lo dialect of the Tho language in Nghia Dan, part 1 of 3 

data from the linked data cloud