Reading of the Tai Yo manuscript "Tào Phắc Hốm, nang Phắc Hám"

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-392dda3d-ce48-355d-9ed9-cfb3fb90bb82 an entity of type: ProvidedCHO

Reading of the Tai Yo manuscript "Tào Phắc Hốm, nang Phắc Hám". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Chàng Rau Dền, nàng Rau Sam". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
dcterms:W3CDTF 2014-01-06 
Freely accessible 
Lecture du manuscrit "Tào Phắc Hốm, nang Phắc Hám" 
Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Chàng Rau Dền, nàng Rau Sam" 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
"Reading of the Tai Yo manuscript "Tào Phắc Hốm, nang Phắc Hám"" 2014. Tai Yo. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-07T11:12:56+02:00 
born digital 
ark:/87895/1.17-513044 
hdl:10670/1.44xp10 
Ancienne cote: crdo-TYJ_NARRATIVE1_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-392dda3d-ce48-355d-9ed9-cfb3fb90bb82 
doi:10.24397/PANGLOSS-0004748 
doi:10.34847/cocoon.392dda3d-ce48-355d-9ed9-cfb3fb90bb82 
Tai Yo 
Copyright (c) Michaud, Alexis 
Tai Yo 
Reading of the Tai Yo manuscript "Tào Phắc Hốm, nang Phắc Hám" 

data from the linked data cloud