Vocabulary list for Son La dialect of the Mường language as spoken in the commune of Tu Phong

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-5089c698-99bc-3695-8070-25f5b8fd2fa6 an entity of type: ProvidedCHO

Mường vocabulary, from word item 1 to word item 1528, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 1 to 243 following Ferlus's numbering]
Từ vựng tiếng Mường, từ mục từ 1 đến mục từ 1528 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 1 đến 243 theo kí hiệu của Ferlus]. Cuộc điều tra được dẫn dắt chủ yếu bằng tiếng Việt
Freely accessible 
Vốn từ tiếng Mường của thổ ngữ xã Từ Phong, thuộc phương ngữ Sơn La 
dcterms:W3CDTF 2015-07-29 
"Vocabulary list for Son La dialect of the Mường language as spoken in the commune of Tu Phong" Mường. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Ɖinh Thị Phương (speaker); Dinh, Thi Phuong (speaker); Dinh, Thi Phuong (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Nguyễn, Tường Vân (interpreter). Editeur(s): Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-04T15:58:23+02:00 
Compact analog audio tape 
ark:/87895/1.17-512838 
hdl:10670/1.a7ihv4 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-5089c698-99bc-3695-8070-25f5b8fd2fa6 
Ancienne cote: crdo-MTQ_TUPHONG_VOC_SOUND 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001717 
doi:10.34847/cocoon.5089c698-99bc-3695-8070-25f5b8fd2fa6 
Vietnamese 
Mường 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Mường 
Vocabulary list for Son La dialect of the Mường language as spoken in the commune of Tu Phong 

data from the linked data cloud