Singing of the Tai Yo song "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa"

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce an entity of type: ProvidedCHO

Singing of the Tai Yo song "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Hát bài hát tiếng Thái Do "Gửi anh bộ đội Trường Sa". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
dcterms:W3CDTF 2014-01-06 
Freely accessible 
Hát bài hát tiếng Thái Do "Gửi anh bộ đội Trường Sa" 
Chanson "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa" 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
"Singing of the Tai Yo song "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa"" 2014. Tai Yo. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-07T11:14:09+02:00 
born digital 
ark:/87895/1.17-513047 
hdl:10670/1.f8h1xz 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce 
Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING1_SOUND 
doi:10.24397/PANGLOSS-0004760 
doi:10.34847/cocoon.58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce 
Tai Yo 
Copyright (c) Michaud, Alexis 
Tai Yo 
Singing of the Tai Yo song "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa" 

data from the linked data cloud