Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the co-operative of Yen Tho [Tan Hoa commune]

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-58727bc5-5f80-37b8-b4d5-630edf5c95fd an entity of type: ProvidedCHO

Mường vocabulary, from word item 1 to word item 275, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 1 to 64.1 following Ferlus's numbering]
Từ vựng tiếng Mường, từ mục từ 1 đến mục từ 275 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 1 đến 64.1 theo kí hiệu của Ferlus]. Cuộc điều tra được dẫn dắt chủ yếu bằng tiếng Việt
dcterms:W3CDTF 2016-02-15T11:40:58+01:00 
Freely available for non-commercial use 
Vốn từ tiếng Nguồn của thổ ngữ ở hợp tác xã Yên Thổ [xã Tân Hóa], thuộc phương ngữ Quảng Bình, phần 1/2 
dcterms:W3CDTF 2015-07-29 
Nguồn; Mường. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Chương Thức (speaker); Trần Văn Thản (speaker); Chuong, Thuc (speaker); Tran, Van Than (speaker); Chuong, Thuc (speaker); Tran, Van Than (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-04T15:58:24+02:00 
Compact analog audio tape 
ark:/87895/1.17-512839 
hdl:10670/1.4xcxys 
Ancienne cote: crdo-MTQ_YENTHO_VOC_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-58727bc5-5f80-37b8-b4d5-630edf5c95fd 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001720 
Vietnamese 
Nguồn 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Mường  Nguồn 
Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the co-operative of Yen Tho [Tan Hoa commune] 

data from the linked data cloud