Tày Poọng vocabulary, part 1 of 4

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-605ba019-eb07-4c3f-90af-5c223d59ac7e an entity of type: ProvidedCHO

Vốn từ vựng tiếng Tày Poọng, phần 1/4; từ mục từ 1 đến mục từ 790 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 1 đến 124d theo kí hiệu của Ferlus]
Tày Poọng vocabulary, part 1 of 4; from word item 1 to word item 790, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 1 to 124d following Ferlus's numbering]
dcterms:W3CDTF 1992-04 
Freely accessible 
dcterms:W3CDTF 2019-02-27 
"Tày Poọng vocabulary, part 1 of 4" 1992. Tày Poọng. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Trần, Trí Dõi (researcher); Vi Văn Thạo (vi) (speaker); Vi, Van-Thao (en) (speaker); Vi, Van-Thao (fr) (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2019-04-09T17:08:34+02:00 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-605ba019-eb07-4c3f-90af-5c223d59ac7e 
doi:10.24397/pangloss-0005447 
ark:/87895/1.17-1015760 
doi:10.34847/cocoon.605ba019-eb07-4c3f-90af-5c223d59ac7e 
Vietnamese 
Tày Poọng 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Tày Poọng 
Tày Poọng vocabulary, part 1 of 4 

data from the linked data cloud