Singing of the Tai Yo song "Khó nẵm phã"

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-62860d68-ecdf-39bf-ad6d-239265da047e an entity of type: ProvidedCHO

Hát bài hát tiếng Thái Do "Cầu mưa" ("Xin nước trời"). Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Singing of the Tai Yo song "Khó nẵm phã". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
dcterms:W3CDTF 2014-01-06 
Freely available for non-commercial use 
Chanson "Khó nẵm phã" 
Hát bài hát tiếng Thái Do "Cầu mưa" 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
2014. Tai Yo. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-07T11:15:10+02:00 
born digital 
ark:/87895/1.17-513050 
hdl:10670/1.hpy614 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-62860d68-ecdf-39bf-ad6d-239265da047e 
Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING4_SOUND 
doi:10.24397/PANGLOSS-0004757 
Tai Yo 
Copyright (c) Michaud, Alexis 
Tai Yo 
Singing of the Tai Yo song "Khó nẵm phã" 

data from the linked data cloud