Singing of the Tai Yo song "Tả Bờ"

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-6286bdd3-8d04-3928-81ea-2d8ea2e6782f an entity of type: ProvidedCHO

Singing of the Tai Yo song "Tả Bờ". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Hát bài hát tiếng Thái Do "Gọi bướm". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
dcterms:W3CDTF 2014-01-06 
Freely accessible 
Chanson "Tả Bờ" 
Hát bài hát tiếng Thái Do "Gọi bướm" 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
"Singing of the Tai Yo song "Tả Bờ"" 2014. Tai Yo. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-07T11:14:46+02:00 
born digital 
ark:/87895/1.17-513049 
hdl:10670/1.iizhx7 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-6286bdd3-8d04-3928-81ea-2d8ea2e6782f 
Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING3_SOUND 
doi:10.24397/PANGLOSS-0004759 
doi:10.34847/cocoon.6286bdd3-8d04-3928-81ea-2d8ea2e6782f 
Tai Yo 
Copyright (c) Michaud, Alexis 
Tai Yo 
Singing of the Tai Yo song "Tả Bờ" 

data from the linked data cloud