Commented reading of Mào Văn Khồ's Tai Don text n°17 [No title]

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-8120dbcb-71eb-3228-810b-10673b5b26c6 an entity of type: ProvidedCHO

Đọc văn bản Tai Don số 17 của Mào Văn Khồ [Không có nhan đề]
Reading of Mr. Mào Văn Khồ's Tai Don text n°17 [No title]
dcterms:W3CDTF 2003-03-06 
Freely accessible 
Chú giải văn bản Tai Don số 17 của Mào Văn Khồ [Không có nhan đề] 
Lecture commentée du texte tai don n°17 de Mr. Mào Văn Khồ 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
"Commented reading of Mào Văn Khồ's Tai Don text n°17 [No title]" 2003. Tai Don. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Trần, Trí Dõi (researcher); Nông Văn Chớm (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-04T16:28:59+02:00 
Analog audio tape: Compact Cassette 
ark:/87895/1.17-512870 
hdl:10670/1.rqxyte 
Ancienne cote: crdo-TWH_MVK17_COMREAD_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-8120dbcb-71eb-3228-810b-10673b5b26c6 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001756 
doi:10.34847/cocoon.8120dbcb-71eb-3228-810b-10673b5b26c6 
French 
Vietnamese 
Tai Don 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Tai Don 
Commented reading of Mào Văn Khồ's Tai Don text n°17 [No title] 

data from the linked data cloud