Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the village of Tem [Tan Hoa commune], part 1 of 3

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-8971c5af-9e6f-37af-959f-ef139e28dba4 an entity of type: ProvidedCHO

Mường vocabulary, from word item 1 to word item 1277, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 1 to 212.3 following Ferlus's numbering]
Từ vựng tiếng Mường, từ mục từ 1 đến mục từ 1277 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 1 đến 212.3 theo kí hiệu của Ferlus]. Cuộc điều tra được dẫn dắt chủ yếu bằng tiếng Việt
Freely accessible 
Vốn từ tiếng Nguồn của thổ ngữ ở làng Tèm [xã Tân Hóa], thuộc phương ngữ Quảng Bình, phần 1/3 
dcterms:W3CDTF 2015-07-29 
"Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the village of Tem [Tan Hoa commune], part 1 of 3" Nguồn; Mường. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Thái Xuân Đào (speaker); Cao Ngọc Minh (speaker); Thai, Xuan Dao (speaker); Cao, Ngoc Minh (speaker); Thai, Xuan Dao (speaker); Cao, Ngoc Minh (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-04T15:53:37+02:00 
Compact analog audio tape 
ark:/87895/1.17-512826 
hdl:10670/1.ydiv17 
Ancienne cote: crdo-MTQ_TEM_VOC1_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-8971c5af-9e6f-37af-959f-ef139e28dba4 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001704 
doi:10.34847/cocoon.8971c5af-9e6f-37af-959f-ef139e28dba4 
Vietnamese 
Nguồn 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Mường  Nguồn 
Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the village of Tem [Tan Hoa commune], part 1 of 3 

data from the linked data cloud