Vocabulary list for Son La dialect of the Mường language as spoken in the commune of HuyTan, part 2 of 4

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-a5a4c1ba-f098-30bc-a58a-db2afef20c74 an entity of type: ProvidedCHO

Mường vocabulary, from word item 730 to word item 1507, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 111b to 239.7 following Ferlus's numbering]
Từ vựng tiếng Mường, từ mục từ 730 đến mục từ 1507 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 111b đến 239.7 theo kí hiệu của Ferlus]. Cuộc điều tra được dẫn dắt chủ yếu bằng tiếng Việt
Freely accessible 
Vốn từ tiếng Mường của thổ ngữ xã Huy Tân, thuộc phương ngữ Sơn La, phần 2/4 
dcterms:W3CDTF 2015-07-29 
"Vocabulary list for Son La dialect of the Mường language as spoken in the commune of HuyTan, part 2 of 4" Mường. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Đinh Công Uống (speaker); Đinh Văn Diễn (speaker); Dinh, Cong Uong (speaker); Dinh, Van Dien (speaker); Dinh, Cong Uong (speaker); Dinh, Van Dien (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Nguyễn, Tường Vân (interpreter). Editeur(s): Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-04T15:50:11+02:00 
Compact analog audio tape 
ark:/87895/1.17-512817 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-a5a4c1ba-f098-30bc-a58a-db2afef20c74 
Ancienne cote: crdo-MTQ_HUYTAN_VOC2_SOUND 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001688 
doi:10.34847/cocoon.a5a4c1ba-f098-30bc-a58a-db2afef20c74 
Vietnamese 
Mường 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Mường 
Vocabulary list for Son La dialect of the Mường language as spoken in the commune of HuyTan, part 2 of 4 

data from the linked data cloud