Khmu story 25, part 2 and other stories

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-acb7d452-7f17-346b-8d3a-c152b3b4a8c6 an entity of type: ProvidedCHO

ʔaaj ɟaaŋ braaŋ ‘xx’, Thao Sing from Nam Mô, recorded at Hong Kha (part 2) + rɨaŋ taʔ ˀmoŋ ‘xx’, Thao Sing + kampʰa ʔiak bɛɛc ‘xx’, Thao Sing + kɔɔn rook ‘xx’, Thao Sing + sar cʰaaj təəm ‘the (little) civet which can sing’, Thao Sing + ʔi kap ʔaaj ‘xx’, Thao Sing, next of the recording : kdeen de tgləh tgləh, hic hŋɔʔ hooc an gə guut gvaat daʔ kndruum hooc ʔan na guut sih hniʔ nam hndraan ʔi ʔaaj dɨaŋ ʔom hʔɨm geet hooc law ʔan na hmpɔɔt, hooc na dɨaŋ ʔom sroh ʔom dɔɔŋ jɔʔ gə hndroh huut haan hooc baŋ hmaan na daʔ ɟɨaŋ rŋdɔɔŋ, hooc kəət hʔiar klɔɔk ɟɨm mɨ kˀniʔ
ʔaaj ɟaaŋ braaŋ ‘xx’, Thao Sing de Nam Mô, enregistré à Hong Kha (parte 2) + rɨaŋ taʔ ˀmoŋ ‘xx’, Thao Sing + kampʰa ʔiak bɛɛc ‘xx’, Thao Sing + kɔɔn rook ‘xx’, Thao Sing + sar cʰaaj təəm ‘la (petite) civette qui peut chanter’, Thao Sing + ʔi kap ʔaaj ‘xx’, Thao Sing, suite et fin non enregistrée : kdeen de tgləh tgləh, hic hŋɔʔ hooc an gə guut gvaat daʔ kndruum hooc ʔan na guut sih hniʔ nam hndraan ʔi ʔaaj dɨaŋ ʔom hʔɨm geet hooc law ʔan na hmpɔɔt, hooc na dɨaŋ ʔom sroh ʔom dɔɔŋ jɔʔ gə hndroh huut haan hooc baŋ hmaan na daʔ ɟɨaŋ rŋdɔɔŋ, hooc kəət hʔiar klɔɔk ɟɨm mɨ kˀniʔ
dcterms:W3CDTF 1970-09-07 
Freely accessible 
Histoire khamoue 25, partie 2 et autres récits 
dcterms:W3CDTF 2016-02-08 
"Khmu story 25, part 2 and other stories" 1970. Khmu. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Thao Sing (speaker). Editeur(s): Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale. 
dcterms:W3CDTF 2016-03-25T14:48:46+01:00 
Record: compact cassette ; digitized from the original 
ark:/87895/1.17-569626 
hdl:10670/1.1r347f 
Ancienne cote: crdo-KJG_RECIT_25_2_RECITS_DIVERS_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-acb7d452-7f17-346b-8d3a-c152b3b4a8c6 
doi:10.24397/PANGLOSS-0002119 
doi:10.34847/cocoon.acb7d452-7f17-346b-8d3a-c152b3b4a8c6 
Khmu 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Khmu 
Khmu story 25, part 2 and other stories 

data from the linked data cloud