Reading of one page of a Khün manuscript

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-ad8f5eb9-3acf-39f5-9eee-a7f7da8a4556 an entity of type: ProvidedCHO

Đọc một trang bản thảo tiếng Khün. Khün thuộc nhóm Thái Tây Nam. Bản thảo được đọc ở Chiang Rai, Thailand bởi một học giả người Wa, người đã viết nó và người này đến từ Ban Sem, Burma/Myanmar
Reading of one page of a Khün manuscrit. Khün belongs to Southwestern Tai. The manuscrit was read in Chiang Rai, Thailand, by a Wa scholar who wrote it and who came from Ban Sem, Burma/Myanmar
dcterms:W3CDTF 1984-04-21 
Freely accessible 
Lecture d'une page d'un manuscrit khün 
Đọc một trang bản thảo tiếng Khün 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
"Reading of one page of a Khün manuscript" 1984. Khün. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Unknown (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-04T15:44:05+02:00 
Analog audio tape: Compact Cassette 
ark:/87895/1.17-512806 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-ad8f5eb9-3acf-39f5-9eee-a7f7da8a4556 
Ancienne cote: crdo-KKH_MS_KHUN_SOUND 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001723 
doi:10.34847/cocoon.ad8f5eb9-3acf-39f5-9eee-a7f7da8a4556 
French  Khün 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Khün 
Reading of one page of a Khün manuscript 

data from the linked data cloud