Singing of the Tai Yo song "Ư lực"

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-c7dc65c2-9ac0-374a-a488-113cb4308a56 an entity of type: ProvidedCHO

Hát bài hát tiếng Thái Do "Ru con". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Singing of the Tai Yo song "Ư lực". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
dcterms:W3CDTF 2014-01-06 
Freely accessible 
Chanson "Ư lực" 
Hát bài hát tiếng Thái Do "Ru con" 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
"Singing of the Tai Yo song "Ư lực"" 2014. Tai Yo. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-07T11:15:22+02:00 
born digital 
ark:/87895/1.17-513051 
hdl:10670/1.un7l0q 
Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING5_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-c7dc65c2-9ac0-374a-a488-113cb4308a56 
doi:10.24397/PANGLOSS-0004762 
doi:10.34847/cocoon.c7dc65c2-9ac0-374a-a488-113cb4308a56 
Tai Yo 
Copyright (c) Michaud, Alexis 
Tai Yo 
Singing of the Tai Yo song "Ư lực" 

data from the linked data cloud