Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the commune of Tan Hoa [specific village unknown], part 1 of 3

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-cc082bcc-43eb-3e31-9d48-b858c624684e an entity of type: ProvidedCHO

Mường vocabulary, from word item 276 to word item 1059, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 65 to 176.3c following Ferlus's numbering]
Từ vựng tiếng Mường, từ mục từ 276 đến mục từ 1059 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 65 đến 176.3c theo kí hiệu của Ferlus]. Cuộc điều tra được dẫn dắt chủ yếu bằng tiếng Việt
Freely accessible 
Vốn từ tiếng Nguồn của thổ ngữ xã Tân Hóa [không rõ đơn vị hành chính nhỏ hơn], thuộc phương ngữ Quảng Bình, phần 1/3 
dcterms:W3CDTF 2015-07-29 
"Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the commune of Tan Hoa [specific village unknown], part 1 of 3" Nguồn; Mường. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Không biết (speaker); unknown (speaker); inconnu (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-04T15:52:49+02:00 
Compact analog audio tape 
ark:/87895/1.17-512823 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-cc082bcc-43eb-3e31-9d48-b858c624684e 
Ancienne cote: crdo-MTQ_TANHOA_VOC1_SOUND 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001698 
doi:10.34847/cocoon.cc082bcc-43eb-3e31-9d48-b858c624684e 
Vietnamese 
Nguồn 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Mường  Nguồn 
Vocabulary list for Quang Binh dialect of the Nguồn language as spoken in the commune of Tan Hoa [specific village unknown], part 1 of 3 

data from the linked data cloud