Tài liệu nghiên cứu thanh điệu tiếng Mường Kim Thượng: người phát âm F20.

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-d13c7e1f-c1f5-48d3-bc7e-1fc1f568d3ee an entity of type: ProvidedCHO

The exploration of tonal system of Kim Thượng Mường [Tân Sơn, Phú Thọ]. Speaker F20.
Tài liệu nghiên cứu thanh điệu tiếng Mường Kim Thượng: người phát âm F20.
L'exploration du système tonal de Kim Thượng Mường [Tân Sơn, Phú Thọ]. Le locuteur F20.
dcterms:W3CDTF 2019-08-20 
Freely accessible 
dcterms:W3CDTF 2021-03-02 
"Tài liệu nghiên cứu thanh điệu tiếng Mường Kim Thượng: người phát âm F20." 2019. Mường. Nguyên, Minh-Châu (depositor); Nguyên, Minh-Châu (researcher); Phùng Thị Xuân (speaker); Phung, Thi Xuan (speaker); Phung, Thi Xuan (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale. 
dcterms:W3CDTF 2021-04-27T12:20:33+02:00 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-d13c7e1f-c1f5-48d3-bc7e-1fc1f568d3ee 
doi:10.34847/cocoon.d13c7e1f-c1f5-48d3-bc7e-1fc1f568d3ee 
doi:10.24397/pangloss-0006809 
ark:/87895/1.8-1263440 
Vietnamese 
Mường 
Copyright (c) Minh-Châu, Nguyên 
Mường 
Tài liệu nghiên cứu thanh điệu tiếng Mường Kim Thượng: người phát âm F20. 

data from the linked data cloud