The exploration of tonal system of Kim Thượng Mường [Tân Sơn, Phú Thọ]. Speaker F10.

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-d6ea7e78-4b47-41b5-aa7e-784b4711b5aa an entity of type: ProvidedCHO

The exploration of tonal system of Kim Thượng Mường [Tân Sơn, Phú Thọ]. Speaker F10.
Tài liệu nghiên cứu thanh điệu tiếng Mường Kim Thượng: người phát âm F10.
L'exploration du système tonal de Kim Thượng Mường [Tân Sơn, Phú Thọ]. Le locuteur F10.
dcterms:W3CDTF 2018-10-30 
Freely accessible 
dcterms:W3CDTF 2021-03-02 
"The exploration of tonal system of Kim Thượng Mường [Tân Sơn, Phú Thọ]. Speaker F10." 2018. Mường. Nguyên, Minh-Châu (depositor); Nguyên, Minh-Châu (researcher); Hà Thị Hòa (speaker); Ha, Thi Hoa (speaker); Ha, Thi Hoa (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale. 
dcterms:W3CDTF 2021-04-27T12:21:33+02:00 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-d6ea7e78-4b47-41b5-aa7e-784b4711b5aa 
doi:10.34847/cocoon.d6ea7e78-4b47-41b5-aa7e-784b4711b5aa 
doi:10.24397/pangloss-0006783 
ark:/87895/1.8-1263444 
Vietnamese 
Mường 
Copyright (c) Minh-Châu, Nguyên 
Mường 
The exploration of tonal system of Kim Thượng Mường [Tân Sơn, Phú Thọ]. Speaker F10. 

data from the linked data cloud