Reading of the Tai Yo manuscript "Phượng Hoàng"

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-f196801d-06a1-3729-b658-8b72b06fb99d an entity of type: ProvidedCHO

Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Phượng Hoàng". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
Reading of the Tai Yo manuscript "Phượng Hoàng". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
dcterms:W3CDTF 2014-01-06 
Freely accessible 
Reading of the Tai Yo manuscript "Phượng Hoàng" 
Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Phượng Hoàng" 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
"Reading of the Tai Yo manuscript "Phượng Hoàng"" 2014. Tai Yo. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-07T11:13:30+02:00 
born digital 
ark:/87895/1.17-513045 
hdl:10670/1.8rft4c 
Ancienne cote: crdo-TYJ_NARRATIVE2_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-f196801d-06a1-3729-b658-8b72b06fb99d 
doi:10.24397/PANGLOSS-0004754 
doi:10.34847/cocoon.f196801d-06a1-3729-b658-8b72b06fb99d 
Tai Yo 
Vietnamese 
Copyright (c) Michaud, Alexis 
Tai Yo 
Reading of the Tai Yo manuscript "Phượng Hoàng" 

data from the linked data cloud