Vocabulary list for Hoa Binh dialect of the Mường language as spoken in the commune of Dan Chu [male speaker], part 4 of 4

http://cocoon.huma-num.fr/pub/CHO_cocoon-f794fac1-4373-3f29-a475-2134f04a0b98 an entity of type: ProvidedCHO

Mường vocabulary, from word item 2122 to word item 2895, EFEO-CNRS-SOAS lexicon [from n° 359c to 471 following Ferlus's numbering]
Từ vựng tiếng Mường, từ mục từ 2122 đến mục từ 2895 trong bảng từ của EFEO-CNRS-SOAS [từ số 359c đến 471 theo kí hiệu của Ferlus]. Cuộc điều tra được dẫn dắt chủ yếu bằng tiếng Việt
Freely available for non-commercial use 
Vốn từ tiếng Mường của thổ ngữ xã Dân Chủ, thuộc phương ngữ Hòa Bình [người nói: nam], phần 4/4 
dcterms:W3CDTF 2015-07-29 
Mường. Ferlus, Michel (depositor); Ferlus, Michel (researcher); Nguyễn Huy Thông (speaker); Nguyễn Định Lợi (speaker); Nguyen, Huy Thong (speaker); Nguyen, Dinh Loi (speaker); Nguyen, Huy Thong (speaker); Nguyen, Dinh Loi (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Nguyễn, Tường Vân (interpreter). Editeur(s): Centre de recherches linguistiques sur l'Asie orientale. 
dcterms:W3CDTF 2015-09-04T15:48:45+02:00 
Compact analog audio tape 
ark:/87895/1.17-512814 
hdl:10670/1.88bled 
Ancienne cote: crdo-MTQ_DANCHU_M_VOC4_SOUND 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-f794fac1-4373-3f29-a475-2134f04a0b98 
doi:10.24397/PANGLOSS-0001682 
Vietnamese 
Mường 
Copyright (c) Ferlus, Michel 
Mường 
Vocabulary list for Hoa Binh dialect of the Mường language as spoken in the commune of Dan Chu [male speaker], part 4 of 4 

data from the linked data cloud