http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-63e59d22-774d-3da8-8177-1ec20343b442 an entity of type: Place

xsd:float 19.2909 
xsd:float 104.65 
Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương, xã Yên Hòa, bản Xiềng Líp 

data from the linked data cloud