http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-667c56f3-1497-3058-b7d4-453cca65ea9a an entity of type: Place

xsd:float 19.2568 
xsd:float 104.475 
Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương, Hoà Bình 

data from the linked data cloud