http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-8ab4efa4-70ce-37ea-8ed4-f5465d0f8046 an entity of type: Place

xsd:float 19.5523 
xsd:float 105.095 
Việt Nam, tỉnh Nghệ An, Tân Lạc [trước đây là thị trấn Quỳ Châu] 

data from the linked data cloud