http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-9d49b184-9a3d-38b8-8d81-ffd23cefa2cd an entity of type: Place

xsd:float 17.645 
xsd:float 105.993 
Vietnam, Quảng Binh province, Minh Hoa district, Thuong Hoa commune 
Việt Nam, tỉnh Quảng Bình, huyện Minh Hóa, xã Thượng Hóa, HTX Hợp Hòa 

data from the linked data cloud