http://cocoon.huma-num.fr/pub/PLACE_cocoon-c7dc65c2-9ac0-374a-a488-113cb4308a56 an entity of type: Place

xsd:float 19.2909 
xsd:float 104.65 
Việt Nam, tỉnh Nghệ An, huyện Tương Dương, xã Yên Hòa, bản Xiềng Líp 

data from the linked data cloud