Singing of the Tai Yo song "Bọc lực ná lau học hiên"

http://cocoon.huma-num.fr/pub/WR_Transcr1_cocoon-036baa1d-a016-37bd-8239-ad9bb72add36 an entity of type: WebResource

2022-02-16T16:41:21+01:00 
dcterms:IMT text/xml 
Freely accessible 
Hát bài hát tiếng Thái Do "Bảo ban con cháu học hành" 
Chanson "Bọc lực ná lau học hiên" 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
dcterms:W3CDTF 2016-01-06T14:33:18+01:00 
ark:/87895/1.17-558654 
hdl:10670/1.p97qn9 
Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING2 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-bedaced8-05d3-3316-8aa5-0a6dd6b1eacf 
doi:10.24397/PANGLOSS-0004766 
doi:10.34847/cocoon.bedaced8-05d3-3316-8aa5-0a6dd6b1eacf 
Tai Yo 
Copyright (c) Michaud, Alexis 
Tai Yo 
Singing of the Tai Yo song "Bọc lực ná lau học hiên" 

data from the linked data cloud