Reading of the Tai Yo manuscript "Tào Phắc Hốm, nang Phắc Hám"

http://cocoon.huma-num.fr/pub/WR_Transcr1_cocoon-392dda3d-ce48-355d-9ed9-cfb3fb90bb82 an entity of type: WebResource

2022-02-11T10:32:35+01:00 
dcterms:IMT text/xml 
Freely accessible 
Lecture du manuscrit "Tào Phắc Hốm, nang Phắc Hám" 
Đọc bản thảo tiếng Thái Do "Chàng Rau Dền, nàng Rau Sam" 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
dcterms:W3CDTF 2016-01-06T14:32:48+01:00 
ark:/87895/1.17-558651 
hdl:10670/1.sr0msh 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-7b13397d-b265-3185-aac9-3691ae365ca2 
Ancienne cote: crdo-TYJ_NARRATIVE1 
doi:10.24397/PANGLOSS-0004749 
doi:10.34847/cocoon.7b13397d-b265-3185-aac9-3691ae365ca2 
Tai Yo 
Copyright (c) Michaud, Alexis 
Tai Yo 
Reading of the Tai Yo manuscript "Tào Phắc Hốm, nang Phắc Hám" 

data from the linked data cloud