Singing of the Tai Yo song "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa"

http://cocoon.huma-num.fr/pub/WR_Transcr1_cocoon-58688871-ba61-351c-ae4c-940b93bc5fce an entity of type: WebResource

2022-02-16T16:40:50+01:00 
dcterms:IMT text/xml 
Freely accessible 
Hát bài hát tiếng Thái Do "Gửi anh bộ đội Trường Sa" 
Chanson "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa" 
dcterms:W3CDTF 2015-08-20 
dcterms:W3CDTF 2016-01-06T14:33:08+01:00 
ark:/87895/1.17-558653 
hdl:10670/1.t1v18d 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-aeb3aa89-264b-3451-8842-3c18ea2e4189 
Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING1 
doi:10.24397/PANGLOSS-0004770 
doi:10.34847/cocoon.aeb3aa89-264b-3451-8842-3c18ea2e4189 
Tai Yo 
Copyright (c) Michaud, Alexis 
Tai Yo 
Singing of the Tai Yo song "Cởi ài bỗ đỗi Trường Sa" 

data from the linked data cloud