Tài liệu nghiên cứu thanh điệu tiếng Mường Kim Thượng: người phát âm F20.

http://cocoon.huma-num.fr/pub/WR_Transcr1_cocoon-d13c7e1f-c1f5-48d3-bc7e-1fc1f568d3ee an entity of type: WebResource

dcterms:W3CDTF 2019-08-20 
2022-02-15T12:16:08+01:00 
dcterms:IMT text/xml 
Freely accessible 
dcterms:W3CDTF 2021-03-02 
dcterms:W3CDTF 2021-04-28T15:14:12+02:00 
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-0c127996-a556-410e-9279-96a556c10ed6 
doi:10.34847/cocoon.0c127996-a556-410e-9279-96a556c10ed6 
doi:10.24397/pangloss-0006810 
ark:/87895/1.8-1264334 
Vietnamese 
Mường 
Copyright (c) Minh-Châu, Nguyên 
Mường 
Tài liệu nghiên cứu thanh điệu tiếng Mường Kim Thượng: người phát âm F20. 

data from the linked data cloud