This HTML5 document contains 39 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n15http://www.language-archives.org/vocabulary/type#
n7http://cocoon.huma-num.fr/pub/org_49#org:
n16http://www.language-archives.org/vocabulary/discourse#
n2http://cocoon.huma-num.fr/pub/
n14http://cocoon.huma-num.fr/schemas/onto/
dchttp://purl.org/dc/elements/1.1/
n4http://www.language-archives.org/OLAC/1.1/
n5http://cocoon.huma-num.fr/pub/agent_70d6cabfd56faa54a05f1f2c7fdd511f#foaf:
n12http://cocoon.huma-num.fr/pub/org_3#org:
n10http://lexvo.org/id/iso639-3/
edmhttp://www.europeana.eu/schemas/edm/
n8http://viaf.org/viaf/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n11http://purl.org/dc/dcmitype/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n13http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
Subject Item
n2:Aggregation_cocoon-036baa1d-a016-37bd-8239-ad9bb72add36
edm:aggregatedCHO
n2:CHO_cocoon-036baa1d-a016-37bd-8239-ad9bb72add36
Subject Item
n2:CHO_cocoon-036baa1d-a016-37bd-8239-ad9bb72add36
rdf:type
edm:ProvidedCHO
dcterms:created
2014-01-06
dc:contributor
n8:120871374 n12:Organization n5:Person
dc:description
Hát bài hát tiếng Thái Do "Bảo ban con cháu học hành". Bản thảo này sử dụng hệ thống ghi âm do người cung cấp thông tin sáng tạo ra dựa trên hệ chữ viết của tiếng Việt: có thể xem kiểu chữ này trong cuốn "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013). Singing of the Tai Yo song "Bọc lực ná lau học hiên". The transcription uses a romanization system that the consultant devised on the basis of Vietnamese orthography: see "Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương" (Trần Trí Dõi - Vi Khăm Mun, 2013).
dcterms:accessRights
Freely accessible
dcterms:alternative
Hát bài hát tiếng Thái Do "Bảo ban con cháu học hành" Chanson "Bọc lực ná lau học hiên"
dcterms:available
2015-08-20
dcterms:bibliographicCitation
"Singing of the Tai Yo song "Bọc lực ná lau học hiên"" 2014. Tai Yo. Michaud, Alexis (depositor); Michaud, Alexis (researcher); Vi Khăm Mun (speaker); Centre national de la recherche scientifique (sponsor). Editeur(s): Multimédia, Informations, Communication et Applications.
dcterms:issued
2015-09-07T11:14:30+02:00
dcterms:license
n13:
dcterms:medium
born digital
n4:depositor
n8:120871374
n4:researcher
n8:120871374
n4:speaker
n5:Person
n4:sponsor
n12:Organization
dc:identifier
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-036baa1d-a016-37bd-8239-ad9bb72add36 doi:10.34847/cocoon.036baa1d-a016-37bd-8239-ad9bb72add36 doi:10.24397/PANGLOSS-0004756 hdl:10670/1.rkda6s Ancienne cote: crdo-TYJ_SINGING2_SOUND ark:/87895/1.17-513048
dc:language
n10:tyj Tai Yo
dc:publisher
n7:Organization
dc:rights
Copyright (c) Michaud, Alexis
dc:subject
Tai Yo n10:tyj
dc:title
Singing of the Tai Yo song "Bọc lực ná lau học hiên"
dc:type
n11:Sound n15:primary_text n16:singing
edm:isGatheredInto
n2:COLLECTION_cocoon-af3bd0fd-2b33-3b0b-a6f1-49a7fc551eb1 n2:COLLECTION_cocoon-e33c294f-50f7-3c38-b190-056e2585a31d
n14:recordedAt
n2:PLACE_cocoon-036baa1d-a016-37bd-8239-ad9bb72add36